Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZEN M, s.r.o.

(DÁLE JEN „VOP“)

 

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky mají mezi Vámi jakožto uživatelem našich Služeb a korporací ZEN M, s.r.o., IČO: 07177879, se sídlem č.p. 35, 675 60 Myslibořice, upravit vzájemná práva a povinnosti, aby obchodní vztah založený smlouvou o poskytování služeb (dále jen „Objednávka/Smlouva“) fungoval hladce. 

2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba.

2. Služba

1. Poskytujeme službu přes webové rozhraní na internetové adrese www.zenspace.cz (dále jen „Služba“). Službu poskytujeme v režimu „SaaS“. tj. software jako služba (dále jen „Software“). Bližší představení služby naleznete na www.zenspace.cz

2. Přístup ke Službě máte zajištěn pomocí internetového prohlížeče on-line přístupem přes síť Internet, přes Váš Uživatelský účet, který je chráněn pomocí jména a hesla. Komunikace mezi Uživatelem a datovým centrem, ze kterého je Služba poskytována, je zajištěna pomocí protokolu HTTPS. Přístupové údaje Vám sdělíme vhodným způsobem.

3. Služba je provozována prostřednictvím vzdáleného přístupu, proto za místo plnění je považována naše, příp. subdodavatelova, provozovna.

4. Služba se považuje za splněnou v okamžiku, kdy Vám budou sděleny přístupové údaje. Tímto okamžikem je Služba poskytnuta řádně a včas, je-li dodržena, mimo jiné, sjednaná úroveň kvality jejich poskytování.

5. Službu poskytujeme každý den od 0 hodin do 24 hodin.

 

3. Cena služby

1. Za poskytování Služby se nám zavazujete uhradit odměnu v dohodnuté výši stanovené uvedené na našem webu (www.zenspace.cz) při zadávání poptávky. Tato odměna je stanovena procentem z transakce a je tedy oboustranně velmi snadno určitelná. Odesláním poptávky zároveň vyjadřujete souhlas s její výší.

2. Jakékoliv omezení poskytování Služby nemá vliv na povinnost hradit odměnu. Faktické čerpání Služby není podmínkou pro povinnost uhradit odměnu. Nárok na naši odměnu vzniká již tím, že dojde ke smluvení transakce, nikoliv její skutečnou realizací.

3. Po započetí zúčtovacího období, ve kterém Vám budou Služby poskytovány, Vám vystavíme vyúčtování, které jste povinen uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne vystavení, nebude-li v něm uvedeno jinak. K ceně služeb bude dopočítáno DPH dle aktuálně platné právní úpravy.

4. Vyúčtování Vám budeme zasílat v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo písemně na adresu, budete-li to požadovat. Přijetím těchto podmínek nám dáváte souhlas k elektronické fakturaci dle § 26 odst. 3 Zákona o DPH.

5. Výši odměny můžeme jednostranně navýšit. O tomto budete vždy informování nejméně 30 dní předem. Naše odměna bude zvyšována o roční průměrnou míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to vždy od 1.6. příslušného roku.

6. Za obnovení poskytování služeb po přerušení máme právo účtovat související poplatek, který v každém jednotlivém případě nepřesáhne 1000 Kč.

4. Spolupráce

  1. Objednávku (tj. smlouvu mezi námi) uzavřeme přes internet.
  2. V rámci našeho webu učiníte závaznou Objednávku konkrétní akce, kterou po akceptaci Vaší nabídky konečným zájemcem vznikne vztah (Smlouva) mezi námi. Okamžikem doručení potvrzení je uzavřen mezi námi vztah a tím založena vzájemná práva a povinnosti. Tímto okamžikem začíná naše spolupráce.
  3. Nedílnou součástí našeho vztahu jsou tyto VOP, proto se s nimi prosím před potvrzením konkrétní Objednávky pečlivě seznamte. Platnost VOP nemůžete vyloučit, ani jinak měnit či doplňovat, byť i jen způsobem, který nepodstatně mění VOP či Objednávku, či způsobem, který totožné podmínky vyjadřuje pouze jinými slovy. Jakýkoli odkaz na vaše obchodní podmínky, či obchodní podmínky třetích stran, nevyvolává právní účinky, přičemž použití ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku je výslovně vyloučeno.

4. Pokud by Objednávka či další dokumenty upravující náš právní vztah obsahovaly úpravu odlišnou od VOP, má tato odlišná úprava přednost před úpravou uvedenou ve VOP.

5. Jelikož spolupracujeme v oblasti, v níž dochází k rychlému rozvoji technologií a služeb, podmínek na trhu i změně právních předpisů, vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit VOP, které Vám vždy včas oznámíme. Pokud se změnou nebudete souhlasit, máte právo oznámené změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 30 (třicet) dnů od jejich oznámení. V opačném případě budeme mít za to, že jste oznámenou změnu akceptoval. V případě odmítnutí oznámených změn VOP činí výpovědní doba 3 (tři) měsíce a začíná běžet doručením písemného vyrozumění o odmítnutí změn VOP.

  1. V případě, že vůči Vám bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, dostanete se do likvidace či pod nucenou správu, příp. nebudete schopen dostát svým finančním závazkům, můžeme od naší spolupráce písemně (postačí formou emailu) odstoupit.
  2. Odstoupení učiněné v souladu s těmito VOP je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
  3.  Vaše data budou po uplynutí 30 dnů po skončení naší spolupráce nenávratně odstraněna.

 

5. Práva a povinnosti Stran

1. Před započetím plnění i v průběhu trvání naší spolupráce se zavazujeme vzájemně si poskytnout na žádost veškeré informace a podklady nezbytné pro řádné a včasné plnění předmětu spolupráce a poskytnout si k tomu dále veškerou nezbytnou součinnost.

2. Užíváním naší Služby berete na vědomí, že Software bude provozován na serveru umístěném v našem hostingovém centru či u našeho smluvního partnera. Vaše data budou za přísných technických a smluvních podmínek uložena bezpečně v úložišti třetích stran.

3. Bezpečnost dat bude zajištěna v souladu se známými standardy v oblasti informační bezpečnosti.

4. I přes veškerou snahu může dojít k přerušení nebo omezení poskytování Služby v důsledku činnosti třetích osob, softwarem nebo jinými okolnosti vzniklými nezávisle na naší vůli. V těchto případech se zavazujeme vyvinout maximální úsilí k odstranění vad Služby, když zároveň berete na vědomí, že Vám z tohoto nevzniká vůči nám jakýkoliv finanční ani jiný nárok z titulu vady Služby či vzniku újmy. Omezení, prodlevy či jiné problémy spočívající v použití elektronických komunikací nezakládají naši odpovědnost za prodlevy, chyby nebo jiné škody a újmy z toho vyplývající.

5. Uzavřením Objednávky souhlasíte, že můžeme provádět nejen servisní prohlídky systému, ale ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat, a to např. v případě závažné nefunkčnosti Služby. Slibujeme však, že po celou dobu poskytování Služeb budeme o systém pečovat, abychom minimalizovali dobu i rozsah případné nefunkčnosti či nedostupnosti Služby. Oznámení o přerušení poskytování Služby nebo o plánované servisní prohlídce Vám bez odkladu vhodným způsobem oznámíme.

6. Zjistíte-li problémy s dostupnosti nebo rychlostí Služby, dejte nám neprodleně vědět na kontakty dostupné na www.zenspace.cz pro urychlené vyřešení problému.

7. Jelikož Služba je poskytována prostřednictvím veřejné datové sítě, je možné ji poskytovat pouze v místech pokrytých internetovým signálem. Služba Vám bude poskytována tak, jak je, s možnými chybami, jejichž případnou existenci uzavřením Smlouvy berete na vědomí. Neodpovídáme za škodu, ani jinou újmu způsobenou v důsledku přesnost dat uváděných v Software. Data vložená do systému jsou po celou dobu Vaše a odpovědnost za jejich přesnost, kvalitu a celistvost leží na Vaší straně.

8. Uzavřením Objednávky se zavazujete, že nebudete žádným způsobem manipulovat se systémem, vykonávat jakoukoliv činnost, která by měnila nastavení nebo funkce, nebo je neúměrně zatěžovala. Software musíte využívat pouze pro účely k němu určené v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a jakékoliv neoprávněné užití hesla nebo účtu, příp. jiné narušení, nám ihned oznámit. O těchto povinnostech jste povinen informovat každou osobu, které umožníte Služby využívat.

9. Váš přístup je určen pouze Vám, proto uživatelské jméno a heslo nikomu dalšímu nesdělujte. Za porušení povinnosti mlčenlivosti ani za zapomenutí těchto údajů neneseme odpovědnost. Protože se jedná o službu běž přístupnou na internetu, je vaší povinností zabezpečit si přístup dostatečnými zabezpečovacími prostředky (např. heslem, omezením přístupu apod.)

10.  Uzavřením Objednávky/Smlouvy jsme se domluvili, že povinnosti z Objednávky/Smlouvy slouží pouze našim zájmům a žádná ze stran není povinna k náhradě škody v jakékoliv podobě vzniklé jakékoli třetí straně v důsledku porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy.

11.  Naše celková odpovědnost, s výjimkou okolností vyšší moci, za veškeré nároky vzniklé v důsledku užití či nemožnosti užití Služby způsobené na naší straně je omezena do částky odpovídající výši odměny za Služby uhrazené v předcházejícím kalendářním roce před vznikem takového nároku, avšak neodpovídáme za nepřímé škody, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody. Pokud nelze výši omezení odpovědnosti určit dle předchozí věty, odpovídá výše omezení odpovědnosti aktuální roční ceně poskytovaných Služeb. S tímto vyjadřujete přijetím těchto podmínek souhlas.

12.  Uzavřením Objednávky/Smlouvy berete na vědomí, že mohou nastat události mimo naši kontrolu či tzv. vyšší moc, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost (např. výpadek internetového připojení, elektřiny, živelné pohromy, kybernetické útoky, porušení Vašich povinností v oblasti zabezpečení a jiné), v souvislosti s nimiž vznikne újma, za kterou neneseme jakoukoliv odpovědnost.

6. Licenční ujednání

1. Uzavřením Objednávky/Smlouvy berete na vědomí, že veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Softwaru náleží výlučně nám. Vám poskytujeme k užívání Služby licenci ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku a Autorského zákona. Licence se poskytuje jako nevýhradní a omezená na dobu trvání závazků ze Smlouvy. Licence je omezena maximálním počtem aktivních Uživatelských účtů, jejichž prostřednictvím je v daném okamžiku možné užívat Služby a výlučně na užívání Služeb za účelem vyplývajícím ze Smlouvy. Licenci nesmíte postoupit či poskytnout ji třetí osobě bez našeho předchozího písemného souhlasu.

2. Odměna za licenci je v plné výši zahrnuta v ceně Služby. Licence se rovněž vztahuje na veškeré aktualizace, moduly či jiné, které provedeme. Nezahrnuje však právo na obdržení zdrojového kódu, ani jej prohlížet, měnit nebo jakkoli do něj zasahovat.

3. Software ani licenci nesmíte využívat k vytvoření konkurenčního produktu či služby, ani jej zapracovávat do jiného softwarového vybavení. Nejste oprávněn systém bez našeho písemného souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.

4. Uzavřením Objednávky/Smlouvy na vás nepřevádíme žádná vlastnická práva související se Službou či technologiemi či právům k duševnímu vlastnictví, jejichž jsme vlastníkem. Logo ani názvy spojení se Službou nemá právo bez našeho souhlasu užívat kterákoliv jiná osoba.  Počítačový program poskytnutý při užívání Služby je chráněn právními předpisy a mezinárodními smlouvami na ochranu autorského práva a dalšími předpisy a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví.

5. Jakékoliv Vaše porušení byť jednotlivé povinnost či práva vyplývajícího z licenčního ujednání nás opravňuje účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7. Komunikace

1. Pro zajištění pružnosti vzájemné komunikace jsme se dohodli, že nejvhodnějším způsobem pro nás je email: martina@zenspace.cz. Pokud má být některý úkon stran naší spolupráce učiněn písemně, je účinný okamžikem, kdy je odeslán z emailové adresy oprávněného zástupce a jeho doručení do emailové schránky oprávněného zástupce je potvrzeno druhou stranou. Veškerá komunikace emailem a z ní vyplývající důsledky je pro obě strany závazná, a to bez požadavku zaručeného elektronického podpisu.

2. Oprávněným zástupcem jste Vy, statutární orgán Vaší společnosti nebo jiná Vámi určená osoba, o které jste nás dopředu informoval. Strany preferují vzájemnou komunikaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (email), kdy souhlasí, aby tento způsob doručení byl považován za závazný.

8. Závěrečná ustanovení

1. Data získaná v průběhu trvání služeb jsme oprávněni v anonymizované podobě využít pro hodnocení účinnosti a efektivity nabízených Služeb. Vaše údaje můžeme anonymizovaně zveřejnit v rámci prezentace našich služeb na webu i v tištěných materiálech.

2. Pokud by náhodou bylo nebo stalo-li by se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení těchto podmínek. V takovém případě musíme vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku k obchodním podmínkám, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.

3. V případě, že by se mezi námi objevily jakékoliv spory, pokusíme se je vyřešit primárně mimosoudně smírnou cestou, prostřednictvím mediátora, kterého si vybereme. Pokud by se nám to nepovedlo, pak místní příslušnost pro projednání případných sporů je dána u českých soudů, příslušného dle našeho sídla.

4. Podpisem smlouvy souhlasíte, abychom zpracovávali osobní údaje Vaše (v případě, že jste fyzickou osobou) i osobní údaje osob jednajících Vaším jménem v souvislosti s plněním závazků z Objednávky/Smlouvy.

5. Zavazujete se, že osobní údaje osob jednajících Vaším jménem Vám byly předány v souladu s právními pravidly na ochrany osobních údajů a tyto osoby byly informovány, že jejich osobní údaje nám byly předány a za jakým účelem.

6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2021.

 

ZEN M, s.r.o.