GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Souhlas. Odesláním poptávky Služby v jakékoliv podobě (emailem, písemně, přes e-shop) nám jakožto Uživatel Služeb udělujete souhlas ve smyslu nařízení GDPR zpracovávat následující kategorie osobních údajů Vás i osob jednajících Vaším jménem v souvislosti s uzavřením a za účelem plnění Smlouvy:

A. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
B. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
C. Adresní údaje: jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, adresa pro doručení zásilky.
D. Fakturační údaje: bankovní spojení

(dále jen „Údaje“)

Správce. Naše společnost bude zpracovávat Vaše Údaje uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb ZEN M, s.r.o., popř. v dalších dokumentech vyhotovených v souvislosti s našim vzájemným smluvním vztahem.

 

Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely plnění našich práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s Vámi , zejm. plnění povinností, k nímž jsme se zavázali ve smlouvě, včetně licenčního ujednání, a dále k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a z našeho oprávněného zájmu jako je vedení obchodních kontaktů nabídka služeb a produktů, pořádání akcí a školení, zasílání obchodních sdělení, stejně jako k zajištění ochrany našich práv a zájmů (zejm. v případě sporů).

Dobrovolnost. Poskytnutí Údajů je zcela dobrovolné a záleží jen na Vás, nicméně bez Vašich osobních údajů není možné uzavřít a plnit Smlouvu stejně jako související práva a povinnosti.

Předávání třetím osobám. Vaše osobní údaje nebudeme nikomu za účelem zpracování předávat, pouze budou zpřístupněny poskytovatelům služeb jako např. účetní firmě, daňovým poradcům, přepravci, apod. Za zákonem předvídaným okolností mohou být zpřístupněny státním orgánům při výkonu jejich pravomocí. Nikdy je však nepředáme mimo EU.

Doba zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu k dosažení jednotlivých účelů zpracování. Archivace probíhá po dobu odpovídající relevantním promlčecím dobám, příp. stanovenou právními předpisy. Po jejich uplynutí Vaše Údaje vymažeme z našich systémů a databází. 

Vaše práva. Při zpracování Údajů máte právo: (i) získat informace o tom, jaké Údaje o Vás a jak zpracováváme; (ii) abychom nepřesné údaje opravili, (iii) na výmaz Údajů, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Vy o to požádáte, (iv) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte, (v) vznést námitku proti jejich zpracování (zejména v případě zpracování Údajů za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb a pořádání obchodních akcí a školení), (vi) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že zpracování Údajů není v pořádku.